ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 - Definities 

 

 1. Handelaar: BROFLAM B.V.B.A. – handelend onder de naam sanitair-webwinkel.be;
 2. Koper: de persoon (consument of professioneel) die een overeenkomst op afstand aangaat met de handelaar;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de handelaar;
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de handelaar georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en handelaar gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 6. Dag: kalenderdag;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of handelaar in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2 - Identiteit van de handelaar

 
BROFLAM B.V.B.A. 
met handelsnaam: sanitair-webwinkel.be  
BTW BE 0564.927.604

Rekeningnummer: BE 93.7360.1120.3867

 

AANSPREEKPUNT (o.m. voor klachten):

TEL +32 3 312 43 29

Mail: INFO@BROFLAM.BE

 

BEZOEKADRES:

BREDABAAN 179
2170 MERKSEM
BELGIE RPR ANTWERPen

 

OPENINGSUREN:

ONZE WEBSHOP IS 24/7 OPEN.

MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO

6.30 - 16.00
6.30 - 16.00
6.30 - 12.00
6.30 - 16.00
6.30 - 16.00

op afspraak
gesloten

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3 - Toepassingsgebied

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de handelaar en op elke overeenkomst op afstand tot stand gekomen tussen handelaar en koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de handelaar zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Aanbod

 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Als de handelaar gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod en de prijs binden de handelaar niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

-                     de prijs inclusief belastingen en extra kosten;

-                     de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

-                     het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

-                     de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

-                     de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

-                     indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

-                     de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

-                     de gedragscodes waaraan de handelaar zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

-                     de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten.

-                     Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden


Artikel 5 – Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de handelaar onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de handelaar passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de handelaar daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De overeenkomst is slechts definitief na betaling van alle verschuldigde bedragen door de koper op het rekeningnummer van de handelaar.
 5. De handelaar zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:

-                     het bezoekadres van de vestiging van de handelaar waar de consument met klachten terecht kan;

-                     de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

-                     de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

-                     de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de handelaar deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

-                     de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. Indien de handelaar zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Om een bestelling te plaatsen op deze website dient de koper achttien jaar of ouder te zijn.


Artikel 6 – Herroepingsrecht voor de consument

 1. De consument heeft het recht aan de handelaar mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Hij mag het product niet gebruikt of geïnstalleerd hebben. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de handelaar retourneren binnen een termijn van vijf kalenderdagen na gebruikmaking van het herroepingsrecht. De handelaar heeft het recht een waardevermindering in rekening brengen als het product blijkbaar gebruikt is.
 3. Voor de herroeping kan de consument gebruik maken van het modelformulier in bijlage 2 bij boek VI Wetboek Economisch Recht: 
  Deel ik (naam) u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (product) herroep. 
  Besteld op (datum) ontvangen op (datum). 
  Naam consument, adres consument(en), datum, handtekening van consument.

Dit modelformulier voor herroeping alleen invullen en verzenden als u de overeenkomst wilt herroepen: 
aan      BROFLAM B.V.B.A., Bredabaan 179, 2170 Merksem


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. De handelaar zal de door de consument betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het gebruikmaken van het herroepingsrecht, terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de handelaar alleen worden uitgesloten indiende handelaar dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht kan door de handelaar worden ingeroepen voor producten:

-                     die door hem tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

-                     die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

-                     die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

-                     die snel kunnen bederven of verouderen;

-                     waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft;

-                     voor losse kranten en tijdschriften;

-                     voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.


Artikel 9 - De prijs 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in B.T.W. tarieven.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W.


Artikel 10 - Conformiteit en waarborg 

 1. De handelaar staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Alle producten die de handelaar via de webwinkel verkoopt hebben een fabrieksgarantie.
 3. Een door de handelaar, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de koper ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de handelaar jegens de handelaar kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

In het geval van een gebrek aan overeenstemming in de zin van art. 1649ter B.W. dat aanwezig is bij levering en zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de levering, en dat gemeld wordt binnen twee maanden vanaf de dag na deze waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld en tenzij het gaat om een gebrek van geringe betekenis, of herstelling, vervanging of prijsvermindering buiten verhouding zijn, zal de handelaar het geleverde product ofwel herstellen ofwel vervangen. Indien herstelling of vervanging niet mogelijk zijn, dan zal de handelaar de prijs terugbetalen, rekening houdend met het gebruik dat de consument van het product heeft kunnen maken.

 1. Eventuele schade of onjuistheden aan/in de geleverde producten dient binnen 48 uur na ontvangst te worden gemeld aan de handelaar.


Artikel 11 - Levering en uitvoering 

 1. 1.                  De handelaar is slechts verplicht om de producten te leveren na betaling van alle verschuldigde bedragen (inclusief eventuele verzendingskosten) door de koper op zijn rekeningnummer. 
 2. 2.                  De handelaar aanvaardt enkel leveringen binnen België en Nederland.
 3. Indien het aankoopbedrag kleiner is dan € 360 bedragen in België de verzendingskosten € 12. Voor Nederland is dit 20€.
 4. Is het aankoopbedrag groter dan € 360 is de levering gratis. Bij afhaling door de koper zijn geen leveringskosten verschuldigd.
 5. De handelaar zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 6. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de handelaar kenbaar heeft gemaakt.
 7. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 en hierna in artikel 12 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de handelaar geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat de aankoop definitief is geworden. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 8. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de handelaar het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 9. De handelaar heeft het recht om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten.
 10. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de handelaar zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de handelaar.
 11. Het risico van beschadiging en/of verlies van producten berust tot het moment van levering aan de koper bij de handelaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 12. Indien de handelaar voor de levering gebruik maakt van een koerierdienst, beperkt zijn service zich tot de diensten die deze koerier aanbiedt. Hieronder valt het leveren van de bestelling, deze hoeft uitsluitend te geschieden tot de eerste drempel van het gebouw. Wanneer om verdere assistentie gevraagd wordt en de koerier accepteert deze, vervalt de verzekering die eventuele schade dekt, waarbij de verantwoordelijkheid volledig op de koper rust.


Artikel 12 - Betaling 

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan door online betaling bij het plaatsen van de bestelling (en dus steeds vóór levering van de producten).
 2. In geval van wanbetaling van de koper heeft de handelaar van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een schadevergoeding van 10,00% op de totaalbedragen verschuldigd, met een minimum van € 125 alsook op een verwijlinterest aan de wettelijke interestvoet (consument) resp. aan de interestvoet conform de Wet op de Betalingsachterstand Handelstransacties (professioneel).
 3. Alle goederen blijven volle eigendom van de handelaar tot op het tijdstip van de volledige betaling.


Artikel 13 - Klachtenregeling 

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de handelaar, zo spoedig mogelijk nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de handelaar ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de handelaar binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling zoals bepaald in artikel 14.


Artikel 14 - Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen de handelaar en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de handelaar en de koper worden uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbanken te Antwerpen (afdeling Antwerpen).


Artikel 15 - Wijziging van de algemene voorwaarden 

 1. De handelaar behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
 2. Door het gebruik van de website van de handelaar en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.